Regulamin sklepu

I. Informacje Ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym na stronie internetowej www.kobidowarsaw.pl należącej do KOBIDO WARSAW PIOTR GACA, ul. Berezyńska 33,  (“Sprzedawca”).
 2. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy Klient Sklepu Internetowego może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych: KOBIDO WARSAW PIOTR GACA, Warszawa ul. Berezyńska 33, lub mailowo: kobidowarsaw@gmail.com
 3. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:

  a) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego, oraz
  b) zasady wykorzystywania kart podarunkowych; oraz
  c) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów.

 4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 5. Korzystanie z Sklepu Internetowego w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Klienta.
 6. Informacje o Produktach i Usługach w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają aktualną stawkę podatku VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy Towarze, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie wpływają na Umowy zawarte z Klientem przed zmianą cen.
 8. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
 9. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym Rejestracja w może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych, jak również celowości ich pobierania umieszczone są w dokumencie Polityka Prywatności. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące stosowania w sklepie plików cookies i innych narzędzi analitycznych.
II. Definicje występujące w Regulaminie:
 
 1. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień tygodnia nie będący sobotą lub dniem wolnym od pracy w ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90., t.j. ze zm.);
 2. Karta podarunkowa – karta podarunkowa na okaziciela w formie elektronicznej, wydana przez Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Internetowym, uprawniająca posiadacza do wymiany go na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę w salonów Kobido Warsaw prowadzonego przez Sprzedawcę. 
 3. Karta podarunkowa upoważnia do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscu jego realizacji – salon Kobido Warsaw.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.);
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą lub Karta podarunkowa;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kobidowarsaw.pl
 9. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: kobidowarsaw.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 10. Sprzedawca – KOBIDO WARSAW PIOTR GACA, Berezyńska 33, 03-904 Warszawa, NIP 8561779203, adres poczty elektronicznej: kobidowarsaw@gmail.com
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktu na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 12. Usługa – oferowana przez Sprzedawcę usługa masażu Kobido w salonie Kobido Warsaw, aktualna oferta dostępna na stronie internetowej www.kobidowarsaw.pl;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Karty podarunkowej lub Produktu ze Sprzedawcą;

Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym www.kobidowarsaw.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

III. Procedura składania i realizacji zamówień
 
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga posiadania konta użytkownika.
 2. W celu zawarcia umowy można założyć konto użytkownika, w celu posiadania historii zamówień Użytkownika.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru Produktów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 5. W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku “zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktów oznaczonych przez Sprzedawcę jako obowiązkowe.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 9. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwe, w razie potrzeby potwierdzenie złożenia Zamówienia. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Klienta do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części Zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia Zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z Klientem lub nie wyjaśnienie wątpliwości uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 12. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 14. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) uniemożliwiające jakikolwiek kontakt z Klientem nie będą realizowane.
 15. Ceny Produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.konidowarsaw.pl są podane w złotych polskich i stanowią ostateczną kwotę zakupu dla Klienta.
 16. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i wystawia faktury na zakupiony towar.
 17. Aby uzyskać FV za zakup towaru, należy zgłosić ten fakt przed wystawieniem rachunku. Brak takiej informacji, skutkuje brakiem możliwości wystawienia FV.
 18. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu realizacji Zamówienia:
 19. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.pl (lub innego, który w danym momencie będzie stosowany przez Sprzedawcę);
 20. w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink) na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 21. poprzez zapłatę kartą płatniczą;

  Operator obsługuje karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 22. przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;
IV. Zasady sprzedaży Kart Podarunkowych
 
 1. Karty Podarunkowe są wydawane w formie zaproszenia elektronicznego, wysyłane droga mailową na adres wskazany w Zamówieniu, bez dodatkowych opłat. Karty Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i muszą opiewać na konkretny zabieg z oferty Kobido Warsaw.
 2. Karty podarunkowe mają formę zaproszenia bezimiennego na wybrane Usługi lub pakiety Usług.
 3. Karty można nabyć i zrealizować w salonie Kobido Warsaw. 
 4. Przy płatności przelewem rezerwacji w ramach Karty podarunkowej można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
 5. Karty Podarunkowe są ważne przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 6. Podstawą do realizacji Karty Podarunkowej jest dowód zakupu w postaci maila otrzymanego w momencie zakupu.
 7. Nie ma możliwości przedłużania ważności Kart Podarunkowych, ani realizacji usługi po upływie terminu ważności.
 8. Nie ma możliwości wymiany Kart Podarunkowych na gotówkę.
 9. Nie wydajemy reszty z różnic wynikających z kwoty za zakupiona kartę, a cennikiem usług.
V. Dostawa
 

Dostawa Produktów odbywa się w następujący sposób:

 1. Karta podarunkowa dostarczane są w formie elektronicznej, na wskazany przez Kupującego adres mailowy
 2. Czas realizacji Zamówienia wynosi: w ciągu jednego dnia roboczego.
 3. Nie ma możliwości zakupu Karty Podarunkowej online i odbioru osobistego w salonie.
VI. Reklamacje i zwroty
 
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556, 556 1-5565, 557, 558 k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 3. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie Internetowym może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 4. Reklamację można złożyć:

  a) drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Kobido Warsaw ul. Berezyńska 33, 03-904 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”;
  b) mailowo na skrzynkę: kobidowarsaw@gmail.com

 5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Produktu lub przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z informacją opisową co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera tzw. protokół szkody.
 8. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny („ Konsument”). Zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta tożsame uprawnienie do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje Konsumentowi-Przedsiębiorcy, czyli w rozumieniu art. 385 (5) kodeksu cywilnego. osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („ Konsument-Przedsiębiorca”). Sprzedawca w zakresie dozwolonym przepisami prawa zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w toku procedury składania zamówienia w celu ustalenia czy stanowi on podmiot wskazany w art. 385 (5)k.c. i w konsekwencji czy do Klienta mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Klient będący konsumentem oraz Klient będący Konsumentem-Przedsiębiorcą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi/Konsument-Przedsiębiorca prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Konsument/Konsument-Przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Produkt uszkodzony przez Klienta lub noszący znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku zwrotu pełnowartościowego Produktu przez Klienta Sprzedający ma 14 dni na zwrot wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę).
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub czasu dostarczenia przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulka z usługą personalizacji);
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VIII. Dane osobowe
 

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego jest Sprzedawca – KOBIDO WARSAW PIOTR GACA z siedzibą w Warszawie ul. Berezyńska 33, NIP 8561779203, adres poczty elektronicznej: kobidowarsaw@gmail.com.

Dane będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu:

 1. Sprzedawca. przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:

  a) wykonania umowy, której stroną jest Klient– dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Klienta zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”);
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) kierowania marketingu bezpośredniego, na który Klient uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 2. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:

  a) marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Sprzedawcy, a także, w przypadku założenia konta w Sklepie Internetowym, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);
  b) badanie satysfakcji ze świadczonych przez Sprzedawcę usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
  c) analiza aktywności klientów Sprzedawcy. na stronie internetowej Sklepu internetowego w celu lepszego przygotowania naszej oferty;
  d) udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
  e) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 3. Dane mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę następującym podmiotom:

  a) dostawcom usług świadczonych na rzecz Sprzedawcy w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu internetowego,
  b) dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym,
  c) podmiotom procesującym płatności online,
  d) podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
  e) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe, transportowe (dostawa zamówień),
  f) agencjom realizującym na zlecenie Sprzedawcy usługi marketingowe,
  g) organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenie.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Sprzedawca będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez niego celów, dla których są przetwarzane;

  a) tak długo jak długo istnieć będzie między Klientem a Sprzedawcą relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne konto użytkownika w Sklepie Internetowym czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  b) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych itp.
  c) dla celów wywiązania się przez Sprzedawcę z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

 6. Jeżeli osoba zwróci się do Sprzedawcy z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Sprzedawca może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Sprzedawca będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 7. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony,, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Sprzedawcę, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania danych jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  e) cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 10. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Sprzedawcę np. gdy:

  a) kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Sprzedawca nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  d) Osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Sprzedawcy są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.

 12. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Sprzedawca będzie je mógł przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Sprzedawcy oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:

  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie,
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 14. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
 15. Na skutek sprzeciwu Sprzedawca zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 16. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Sprzedawca zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 17. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 19. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
 20. Sprzedawca w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Klientach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą ich potrzebom i wymaganiom.
 21. Na stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (Facebook, Instagram,). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że użytkownik odwiedził stronę Sklepu Internetowego przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawca portalu powiązał wizytę na tym portalu z jego profilem, powinien upewnić się, że wcześniej wylogował się z portalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych
 22. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z „RODO”. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 23. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:

  a) szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera
  b) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Shopping Cart
Scroll to Top